Hindi biro and banta ng COVID-19! Patuloy nating paigtingin ang ating pag-iingat upang maiwasan na tayo ay mahawa o makahawa ng iba. Mahalaga na tayo aya maging maalam sa COVID-19

Alamin ang mga dapat gawin sa Komiks na ito: